ดร.ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ

หัวหน้าสาขาวิชาฯ

นายไชยวัฒน์ จักรไชยโยค

ครู

นายกฤตนัน จั่นรัด

ครู

นายธีระพงศ์ แสงสุวรรณ

ครู

นายคมสัน กลางแท่น

ครู

นายสมคิด จุติยนต์

ครู

นางสาวนฤมล เหรียญทองวัฒนา

ครู

นางสาวกุสุมา สิบแม่แต่

ครู

นายประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์

ครู

นางสาววรางคณา จันทารักษ์

ครู

นางสาวทัดดาว ชื่นด้วง

ครู

นางสาวรัตนาภรณ์​ ลาภเพิ่มพูลยิ่ง

ครู

นางสาวปัณณิกา โขขัด

ครู

นายพนม คำเครือสายญาติ

ครู

นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล

ครู